โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงข้างล่างนี้โดยละเอียดก่อนใช้บริการ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการของท่าน

1
ThaiMail เป็นบริการฟรีอีเมล์ที่จัดทำโดย บริษัท เอ.อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จำกัดThaiMail เป็นบริการที่ถูกจัดทำขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อคนไทยโดยเฉพาะ และเพื่อให้บริการฟรีอีเมล์ของ ThaiMail เกิดประโยชน์สูงสุด กับผู้ใช้ทุกคน ThaiMail จึงขอแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทุกท่านทราบว่า ThaiMail จำเป็นต้องกำหนด ข้อตกลงขึ้นมา และท่านจะขอใช้บริการของ ThaiMail ได้ก็ต่อเมื่อท่านยอมรับข้อตก ลงของ ThaiMail โดยหลังจากที่อ่านจบแล้ว ให้ท่านกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่อเข้าสู่ขั้น ตอน กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกใหม่ ขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจโดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการของส่วนรวมและตัวท่านเอง

ในขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครนั้น สมาชิก ThaiMail จะต้องกรอกข้อมูล ต่างๆ ตามความเป็นจริง โดยกรอกชื่อ-นามสกุล จริงของท่านลงในแบบฟอร์มลงทะ เบียนสมาชิก หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ThaiMail ขอให้ท่านแจ้งให้ ThaiMail ทราบ โดยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวจากปุ่ม "ข้อมูลส่วนตัว"
 
2
ThaiMail ให้บริการรับและส่งอีเมล์ผ่านทางเวิล์ดไวด์เว็บและระบบออนไลน์ของ ThaiMail แก่สมาชิกทุกคน โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งทางสมาชิกต้องจัดหา อุปกรณ์ในการติดต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่า บริการโทรศัพท์และค่าบริการอินเทอร์เน็ตเอง
 
3
ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ใช้คำเหล่านี้ ได้แก่ "webmaster", "hostmaster", "admin", "administrator" "postmaster" หรือ คำอื่นๆที่ระบุว่าเป็นผู้ดูแลระบบ ThaiMail เป็นชื่อติดต่อบริการ (login name)
 
4
ชื่อติดต่อบริการ (login name) ต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น
 
5
ThaiMail ให้บริการเนื้อที่เก็บข้อมูลสำหรับสมาชิกแต่ละราย เริ่มต้นรายละ 100 เมกะไบต์ (megabyte) เมื่อใดก็ตามที่เนื้อที่เก็บข้อความ ของท่านเหลือไม่ถึง 50 กิโลไบต์ ThaiMail จะแจ้งให้ท่านทราบและให้ท่านทำการลบจดหมายที่ไม่ต้องการทิ้งด้วยตัวท่านเอง มิเช่นนั้น แล้ว ถ้าเนื้อที่เก็บข้อความของท่านเต็ม ตู้จดหมาย (Inbox) ท่านจะไม่สามารถรับจดหมาย ได้อีก
6
ในการส่งจดหมาย กำหนดให้ส่งถึงผู้รับ (To) ได้ครั้งละไม่เกิน 10 คน ส่งสำเนา (cc) ได้ไม่ เกินครั้งละ10 คนและสำเนาซ่อน (Bcc) ได้ครั้งละไม่เกิน 10 คน
 
7
ThaiMail ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการและหยุดให้บริการเมื่อใดก็ได้ ตามแต่ความ เหมาะสม โดยมิต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า
 
8
ThaiMail ถือว่าความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการติดต่อสื่อสารผ่าน จดหมาย ดังนั้นแล้ว ThaiMail จึงรับประกันได้ว่า ThaiMail จะไม่เปิดอ่านข้อความภาย ในจดหมายของท่าน ยกเว้นในกรณีที่เป็นคำร้องขอจากศาล
 
9
ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านเอง ThaiMail ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เป็นหน้าที่ของ ท่านในการรักษาชื่อติดต่อบริการ และรหัสผ่านให้ดี โดยไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ
 
10
ThaiMail เปิดให้บริการสำหรับการใช้เพื่อส่วนตัวเท่านั้น ห้ามใช้อีเมล์ของ ThaiMail เพื่อส่งอีเมล์ขยะ (Junk Mail) ให้กับผู้อื่น หากท่านทำความเสียหายให้กับผู้อื่น ทาง ThaiMail จะไม่รับผิดชอบต่อข้อเสียหายนั้นๆ ทั้งสิ้น
 
11
สมาชิกThaiMail จะไม่นำบริการไปใช้ในกิจกรรมที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น รวมทั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม ทาง ThaiMail ไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านละเมิดกับผู้อื่น
 
12
ห้ามใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ หรือเป็นการหมิ่นประมาทผู้อื่นในการสื่อสาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการใช้อีเมล์
 
13
ThaiMail ไม่ขอรับประกันความเสียหายของจดหมายที่เกิดจากการใช้บริการของ ThaiMail อาจจะไม่สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของ ThaiMail อาจจะเกิดการเสียหายขึ้นได้โดยอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด อีกทั้ง ThaiMail ไม่รับ รองความปลอดภัยในการใช้อีเมล์ของ ThaiMail เพื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต แต่อย่างไรก็ดี ระบบที่ThaiMail เลือกมาให้บริการกับท่านเป็นระบบที่ดีและมีความปลอด ภัย ซึ่งในภาวะการทำงานปกติจะไม่เกิดความเสียหายใด ๆ
 
14
ข้อความ ภาพนิ่ง เสียง หรือภาพวิดีโอต่างๆ ที่พ่วงท้ายมากับจดหมาย ThaiMail ซึ่ง เป็นทรัพย์สินของบริษัท ทางเราขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อความ ภาพนิ่ง เสียง และภาพวิดีโอ เหล่านั้น ห้ามมิให้สมาชิกนำไปเผยแพร่
 
15
หากสมาชิกไม่ได้ใช้บริการ ThaiMail ติดต่อกันนาน 2 เดือน ThaiMail ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบอีเมล์และสมุดบันทึกของท่าน ที่เก็บอยู่บนเครื่องเซอร์เวอร์ออกไป โดยไม่ต้องขออนุญาตก่อน (แต่ข้อมูลอื่น ๆ ของท่านยังคงอยู่) และถ้าหากอีก 3 เดือนให้หลัง ท่านยังไม่มีการติดต่อกับไทยเมล์อีก ทางไทยเมล์ของสงวนสิทธิ์ ในการเพิกถอนการเป็นสมาชิกของท่าน เพราะถือว่าท่านไม่ต้องการใช้บริการจากไทยเมล์แล้ว หากท่านต้องการใช้บริการของ ThaiMail อีก ท่านจะต้องดำเนินการลงทะเบียนสมาชิกใหม่
 
16
หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการ ThaiMail จะแจ้งให้ท่านทราบ โดย ขึ้นหน้าจอ ข้อตกลงใหม่ เพื่อให้ท่านรับทราบและท่านจะใช้บริการของ ThaiMail ต่อไปได้ เมื่อท่านยอมรับข้อตกลงใหม่ของ ThaiMail โดยการกดปุ่ม "ยอมรับ"
 
17
หาก ThaiMail พบว่าสมาชิกของ ThaiMail ละเมิดข้อตกลงที่ได้ตั้งไว้ ThaiMail ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการกับสมาชิกท่านนั้นโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 
ท่านได้อ่านเงื่อนไขและเข้าใจรายละเอียดด้านบนแล้ว ต้องการใช้บริการไทยเมล์ กรุณาเลือก "ยอมรับ"